จ.ปราจีนบุรี ปภ.ช่วยภัยแล้ง!!

จ.ปราจีนบุรี ปภ.ช่วยภัยแล้ง!!

ผู้สื่อได้รับการเปิดเผยจากนาย
วินัย นามพิลา ผู้ใหญ่บ้าน ม.10
บ.ชำโสม ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ว่า
หมู่บ้านชำโสม กำลังขาดแคลน
น้ำประปาประจำหมู่บ้าน ซึ่งบ่อ
น้ำดิบในหมู่บ้านเหลือน้ำก้นบ่อลึกราว 50 ซม.ดึงน้ำขึ้นจากสระ
มาทำน้ำประปาได้แค่ 3 วัน จะไม่มีน้ำประปา จึงรายงานให้นาย
อำเภอทราบตามลำดับชั้น ต่อมา
ได้รับการสนับสนุนจาก ปภ.เขต
.3

ปราจีนบุรี นำเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง 2 ตัว สูบน้ำดิบจากบ่อน้ำบ้านหนองช้างลง เมื่อวันที่ (18 มี.ค. 63) ภายใต้การนำของนายชุมพล พิชญชัย ผอ.ศูนย์ ปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี มอบหมายส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย จัดรถสูบส่งน้ำระยะไกล จำนวน 2 คัน และรถบรรทุก 6 ล้อ ยกสูง จำนวน 2 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 6 คน เข้าปฏิบัติงานสูบน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากขาดแคลนน้ำอุปโภค/บริโภค ในพื้นที่ บ้านชำโสม หมู่ที่ 10 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

เนื่องจากปริมาณแหล่งน้ำดิบผิวดิน (สระน้ำ) ที่ใช้ผลิตประปาหมู่บ้านเริ่มแห้งลง ทาง อบต.
กบินทร์ จึงได้ร้องขอสนับสนุนการสูบน้ำเป็นกรณีเร่งด่วน
ในวันนี้ (19 มี.ค.63) นายชุมพล พิชญชัย ผอ.ศูนย์ ปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี ได้เดินทางไปตรวจติดตามการปฏิบิติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ดังกล่าว โดยมีนายถัน นามพิลา รองนายก อบต.กบินทร์ ให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่สระน้ำที่ใช้เป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตประปาหมู่บ้านของบ้านชำโสมได้แห้งลงไม่เพียงพอสำหรับใช้จนถึงฤดูฝนได้ จำเป็นต้องสูบน้ำจากสระน้ำสาธารณะบ้านหนองช้างลง หมู่ที่ 4 ต.กบินทร์ ระยะทางห่างออกไปประมาณ 5 กม. โดยปริมาณการสูบน้ำครั้งนี้คิดเป็นปริมาณน้ำ จำนวน 36,000 ลบ.ม. ซึ่งเพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาบรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้านได้กว่า 200 ครัวเรือน โดยทำการติดตั้งเครื่องสูบและสายส่งน้ำและเริ่มปฏิบัติงานสูบน้ำเมื่อวันที่ 18 มีนาคม ที่ผ่านมา และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ อบต.กบินทร์ ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ในการเดินสายส่งน้ำระยะทาง 5 กม. แบ่งเป็น 2 ช่วง ซึ่งเครื่องสูบน้ำระยะไกลเครื่องหนึ่งอัตราการสูบส่งได้ระยะทาง 3 กม.

นางปองอินทร์ พงษ์แพง ชาวบ้านชำโสม กล่าวว่า รู้แีใจที่ผู้ใหญ่บ้านทำงานเพื่อชาวบ้าน
และขอบคุณส่วนราชการต่างๆ
ที่ให้การช่วยเหลือประชาชนใน
พื้นที่เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง
แล้วก่อนที่ประชาชนจะไม่มีน้ำ
ประปาใช้…