จ.ราชบุรีประชุมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564

ราชบุรี/จ.ราชบุรีประชุมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2564 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยในที่ประชุมได้รับทราบถึงเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 2 ภาพรวมร้อยละ 54 และรายจ่ายลงทุนร้อยละ 45 ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 จังหวัดราชบุรีมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมร้อยละ 35.31 อยู่ลำดับที่ 25 ของประเทศ

และรายจ่ายลงทุนร้อยละ 12.08 อยู่ลำดับที่ 26 ของประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีประธานในที่ประชุมจึงขอให้ส่วนราชการเร่งรัดการก่อหนี้และการเบิกจ่ายรายจ่ายในไตรมาสที่ 2 ให้ได้ตามเป้าหมายที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด เพื่อให้ขับเคลื่อนเงินงบประมาณแผ่นดินกระจายลงสู่ระบบเศรษฐกิจจังหวัด ทั้งนี้ในที่ประชุมมีส่วนราชการได้เข้ารายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรครายจ่ายงบลงทุนเป็นรายโครงการ

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน