พะเยา รณรงค์ส่งเสริมหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตรแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยาและสำนักงานเกษตรอำเภอปงจัดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรปี 2563

พะเยา รณรงค์ส่งเสริมหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตรแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยาและสำนักงานเกษตรอำเภอปงจัดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรปี 2563

โดยมีนายสวัสดิ์ กะรัตน์ เกษตรจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นในครั้งนี้ ณ ฝายวังจัน บ้านนาอ้อม หมู่ที่ 5 ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา
นายสวัสดิ์ กะรัตน์ เกษตรจังหวัดพะเยากล่าวว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายที่สำคัญเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีโครงการส่งเสริมหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรพร้อมส่งเสริมเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงปัญหา และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการหยุดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่และนำเทคโนโลยีทางการเกษตรมาทดแทนการเผา โดยการรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นในครั้งนี้ได้คัดเลือกบ้านนาอ้อม หมู่ที่ 5 ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยาเป็นตำบลนำร่องการทำการเกษตรปลอดการเผาตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรประจำปีงบประมาณ 2563เพื่อให้เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติไม่เผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และนำเศษวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นทดแทนการเผา เช่นการทำปุ๋ยหมัก การทำอาหารหมักสำหรับเลี้ยงสัตว์ การเพาะเห็ดเป็นต้น

ซึ่งกิจกรรมรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอปง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนควรและพี่น้องเกษตรกรบ้านนาอ้อม ตำบลขุนควรจำนวน 200กว่าราย ทั้งนี้ทางเกษตรกรบ้านนาอ้อมได้ร่วมกันนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาทำการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อนำไปช่วยบำรุงดิน เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต รักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นการลดปัญหาหมอกควันจากการเผาต่อไป
ขณะที่สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยาในวันนี้ ค่า PM 2.5 เท่ากับ 49 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง