ร้อยเอ็ดติดเชื้อรายใหม่ 62 รายมีบุคลากรทางสาธารณสุข1รายนักเรียน1รายรักษาหาย 95

ร้อยเอ็ดติดเชื้อรายใหม่ 62 รายมีบุคลากรทางสาธารณสุข1รายนักเรียน1รายรักษาหาย 95

ราย คงพยาบาล 720 ราย เสียชีวิต 0 ราย
/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว
สถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 24 มกราคม 2565 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ วันนี้ (ระลอก มกราคม 2565) 62 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,565 รายรักษาหาย 95 ราย คงพยาบาล 720 ราย เสียชีวิต 0 ราย เสียชีวิตสะสม 3 ราย ยอดผู้ป่วยโควิด 19 ยืนยันสะสม ในจังหวัดร้อยเอ็ด ยอดสะสม : 15,339 ราย เสียชีวิตสะสม : 121 ราย
ข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่แยกรายอำเภอ
ใน 13 อำเภอ ดังนี้
1. อ.เมืองร้อยเอ็ด จำนวนผู้ป่วย 31 ราย
-ผู้สัมผัสเสียงสูง ร่วมบ้าน/ชุมชน 10 ราย (ม.2 ต.หนองแวง) มีงานเลี้ยงในชุมชน
-ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ร่วมบ้าน/ชุมชน 6 ราย (ต.เหนือเมือง)
-ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ร่วมบ้าน/ชุมชน 6 ราย (ต.ในเมือง)
-ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในชุมชน 2 ราย (ต.รอบเมือง)
-ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ร่วมบ้าน/ชุมชน 2 ราย (ต.ดงลาน)
-ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2 ราย (ต.โนนตาล) เพื่อนร่วมงาน ติดเชื้อโควิด 19
-ผู้สัมผัสเสียงสูง 1 ราย นักเรียนโรงเรียนกีฬาแห่งหนึ่ง เข้าค่ายซ้อมกีฬา ส่งตรวจ ครั้งที่ 2
-ตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ ในโรงพยาบาล 2 ราย (ต.ในเมือง)
2. อ.เสลภูมิ จำนวนผู้ป่วย 5 ราย
-ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในชุมชน 2 ราย (ต.วังหลวง)
-ตรวจคัดกรอง โรคระบบทางเดินหายใจ ในโรงพยาบาล 2 ราย (ต.เกาะแก้ว)
รับประทานอาหารร่วมกัน
-บุคลากรสาธารณสุข 1 ราย ติดเชื้อๆ จากลูกสาว ที่เดินทางมาจาก จ.อุดรธานี
3. อ.พนมไพร จำนวนผู้ป่วย 5 ราย
-เดินทางมาจาก จ.มหาสารคาม 1 ราย ตรวจพบเชื้อโควิด 19
-ผู้สัมผัสเสียงสูง ร่วมบ้าน 2 ราย (ต.คำไฮ)
-ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในชุมชน 2 ราย (ต.นานวล)
4. อ.เกษตรวิสัย จำนวนผู้ป่วย 4 ราย
-ผู้สัมผัสเสียงสูง ในชุมชน 1 ราย (ต.ดงครั่งน้อย) ส่งตรวจ ครั้งที่ 2
-ผู้สัมผัสเสียงสูง ในชุมชน 3 ราย (ต.เกษตรวิสัย) ส่งตรวจ ครั้งที่ 2
5. อ.จตุรพักตรพิมาน จำนวนผู้ป่วย 4 ราย
-ตรวจคัดกรอง โรคระบบทางเดินหายใจ ในโรงพยาบาล 1 ราย (ต.เมืองหงส์)
อาชีพขายของในตลาดสด อ.จตุรพักตรพิมาน
-ตรวจคัดกรอง ATK ด้วยตนเอง ผลบวก 3 ราย (ต.ดงแดง)
6. อ.ทุ่งเขาหลวง จำนวนผู้ป่วย 4 ราย
-ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ร่วมบ้าน 1 ราย (ต.เทอดไทย)
-ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ร่วมบ้าน/ชุมขน 3 ราย (ต.บึงงาม)

7. อ.อาสามารถ จำนวนผู้ป่วย 3 ราย
-ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในชุมซน 2 ราย (ต.อาจสามารถ และ ต.หนองบัว)
-ตรวจคัดกรอง โรคระบบทางเดินหายใจ ในโรงพยาบาล 1 ราย (ต.โหรา)
8. อ.โพธิ์ชัย จำนวนผู้ป่วย 1 ราย-ตรวจคัดกรอง ATK ด้วยตนเอง ผลบวก 1 ราย (ต.โพธิ์ศรี)
9. อ.เชียงขวัญ จำนวนผู้ป่วย 1 ราย-ผู้สัมผัสเสียงสูง 1 ราย (ต.บ้านเขือง) พนักงานขนส่งสินค้า อ.เมืองร้อยเอ็ดเพื่อนร่วมงานติดเชื้อโควิด 19
10. อ.โพนทราย จำนวนผู้ป่วย 1 ราย-ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 1 ราย คลัสเตอร์ ต.สามขา
11. อ.ศรีสมเด็จ จำนวนผู้ป่วย 1 ราย-ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ร่วมบ้าน 1 ราย (ต.หนองใหญ่)
12. อ.สุวรรณภูมิ จำนวนผู้ป่วย 1 ราย-เดินทางมาจาก กรุงเทพมหานคร 1 ราย ตรวจพบเชื้อโควิด 19
13. อ.เมยวดี จำนวนผู้ป่วย 1 ราย-เดินทางมาจาก จ.มหาสารคาม 1 ราย ตรวจพบเชื้อโควิด 19

ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ใ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดNUK |www.sasuk101.moph.go.th I โทs 043 511754 ต่อ 102

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว