มอบโลห์เกียรติคุณยกย่องบุคคลกระทำความดีต่อสังคมและประเทศชาติ

มอบโลห์เกียรติคุณยกย่องบุคคลกระทำความดีต่อสังคมและประเทศชาติ

วันที่ 21 ธ.ค.62 ม.ร.ว.ปณิธาน จรูญโรจน์ ประธานโครงการรณรงค์ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เป็นประธานมอบโลห์รางวัลเกียรติ คุณ ”คนดี ศรีสังคม “ ประจำปี 2562 และมอบของที่ระลึกให้กับผู้ที่ได้กระทำความดีซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจ เพื่อส่งเสริมยกย่องให้ผู้กระทำความดี จากทุกสาขาอาชีพ ณ เกรต้า รีสอร์ท แอนด์ สปอร์ตคลับ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โดยคณะอนุกรรมการได้พิจารณาคัดเลือก “คนดี ศรีสังคม” ที่ได้ตระหนักในคุณค่าของการทำความดีและคนดีของสังคม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนไทยตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข รวมทั้งเป็น การยกย่องผู้กระทำความดีอันประจักษ์แก่สังคมและประเทศชาติ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึก และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีและอุทิศตนด้วยความอดทน และเสียสละในการมุ่งกระทำดีต่อกัน เพื่อสังคมที่มีความสุข ตลอดจนมีส่วนร่วมในการรณรงค์รักษาและส่งเสริมคนดี “คนดีศรีสังคม” ให้แก่ นายสมนึก วิสุทธิ์ ประธานชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออก นางบัวเครือ ออมชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวันยาวล่าง อ.ขลุง จันทบุรี และ นางสาวเขมิกา คุ้มแก้ว ดารานักแสดงสาวสวยจากไทยรัฐทีวี อดีตนักเรียน ร.ร.สตรีมารดาพิทักษ์จันทบุรี และบุคคลที่ได้รับการพิจารณาทำความดีรวม 70 คน

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี จ.ชลบุรี 0909535645