นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติแห่งร่วมงาน เดิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินอำเภออย่างล้นหลาม ด้วยอากาศหนาวเย็นติดต่อกันหลายสัปดาห์มาแล้ว ผู้ประกอบการต่างมีรอยยิ้มมากยิ่งขึ้น ด้วยการค้าขายการสะพัดกว่าฤดูทั่วไป

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติแห่งร่วมงาน เดิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินอำเภออย่างล้นหลาม ด้วยอากาศหนาวเย็นติดต่อกันหลายสัปดาห์มาแล้ว ผู้ประกอบการต่างมีรอยยิ้มมากยิ่งขึ้น ด้วยการค้าขายการสะพัดกว่าฤดูทั่วไป

เมื่อวันที่ 22 ธค 62 เวลา 18.00 น. นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวต้อนรับและรายงาน แก่ นางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ บริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อันนำไปสู่เวทีแห่งความสุขให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย สร้างรายได้ให้ประชาชนในระดับพื้นที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ รวมถึงจัดกิจกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยให้บรูณาการความร่วมมือในลักษณะประชารัฐ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและสถาบันการศึกษาให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยกำหนดพิธีเปิดตัวงานกิจกรรม (Kick off)พร้อมกันทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีการจำหน่ายสินค้า OTOP

ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ของดีจังหวัด สินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูป การแสดงศิลปวัฒนธรรม การจำหน่ายสินค้า Handmade ของกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม อาทิ สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ทำการปกครองอำเภอปาย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม้ฮ่องสอน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.แม่ฮ่องสอน) เทศบาลตำบลปาย หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสภาวัฒนธรรมอำเภอปาย
ทั้งนี้ โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ความสนใจ เดิน ชิม กิน เที่ยว ถนนตนเดินในตัวเมืองปายอย่างล้นหลาม สืบเนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็นทุกวัน ทำให้นักท่องเที่ยวหลงและชอบอากาศเช่นนี้ยิ่งนัก จึงทำให้ผู้ประกอบการ ห้องเช่า โรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆของอำเภอปาย กลับมามีชวิตชีวา ทำให้ระบบการสะพัดมากกว่าในฤดูปกติอย่างเห็นได้ชัด..