ผู้ช่วยคณบดี นำคณะอาจารย์นิเทศศาสตร์ มรภ.รำไพฯ บุกแนะแนวเชิงรุก 3 จังหวัดภาคตะวันออก ผลิตบัณฑิตป้อนตลาดอาเซียน

ผู้ช่วยคณบดี นำคณะอาจารย์นิเทศศาสตร์ มรภ.รำไพฯ บุกแนะแนวเชิงรุก 3 จังหวัดภาคตะวันออก ผลิตบัณฑิตป้อนตลาดอาเซียน

อาจารย์ดนัย โชติแสง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและอาจารย์สมพงษ์ เส้งมณีย์ ประธานหลักสูตรการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับกองบริการการศึกษา มรภ.รำไพพรรณี ออกแนะแนวเชิงรุก ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จังหวัดระยอง โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา จังหวัดจันทบุรี และโรงเรียนทัพราชวิทยา จังหวัดสระแก้วโดยเป็นการให้ความรู้แก่นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2563

ด้านคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเริญ คังคะศรี กล่าวว่า การแนะแนวเชิงรุก เป็นอีกโอกาส ที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/เทียบเท่า มีโอกาสได้รับข้อมูล และการสื่อสารโดยตรง จากอาจารย์ผู้ไปแนะแนว ทำให้เกิดความมั่นใจ ในคณะที่ตนเองสนใจ สอบถามเพิ่มเติมมากขึ้น

ทั้งนี้หลักสูตรการเรียนคณะนิเทศศาสตร์ ผลิตบัณฑิตเน้นปฏิบัติ และป้อนสู้ตลาดแรงงานอาเซียน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัจจุบัน ในขณะนี้ เปิดรับสมัครเรียนในระดับปริญญาตรีรอบโควตา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2662

/สุปราณี แก้วหุง/จันทบุรี