นายก อบต.บางแตน นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ 5) เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563

นายก อบต.บางแตน นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ 5) เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563

วันนี้ (23 ตุลาคม 2563) เวลา 08.30 น. ที่บริเวณศาลาประดิษฐานพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดบางแตน อำเภอบ้านสร้างสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี นายบุญเตือน อินคง นายกองค์การบริการส่วนตำบลบางแตน เป็นประธานพิธี วางพวงมาลา ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ 5) เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 พร้อมด้วย นางนภาภัช ชลารักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน หัวหน้าส่วนราชการ พสกนิกรชาวตำบลบางแตนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วัดบางแตน หรือเดิมชื่อ “วัดสีลาดสัดทาทำ” ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 31 ไร่ 3 งาน 86 ตารางวา เป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง ภายในวัดมีสถานที่ไว้ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของวัด ต้นโพธิ์คู่อายุหลายร้อยปีวัดแห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ คือ เคยเป็นสถานที่ประทับพักแรมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินหัวเมืองปราจีนบุรี นอกจากนี้ ยังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่เก็บรักษาสิ่งของเครื่องใช้ ถ้วยชาม ตะเกียงเจ้าพายุ เรือบิณฑบาตรพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ 5 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์หนึ่งที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อปวงชนชาวไทย ด้วยพระปรีชาสามารถ ทั้งด้านการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน การศึกษา การสาธารณสุข ตลอดจนสาธารณูปการต่างๆ ทำให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้า พสกนิกรชาวไทยได้น้อมถวายพระราชสมัญญาว่า “พระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า มหาราชผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชน และทางราชการได้กำหนดให้วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันปิยมหาราช เพื่อให้ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพัฒนาและปกป้องพสกนิกรชาวไทยไม่ให้ตกเป็นเมืองขึ้นของชาติใด ๆ ประเทศไทยจึงมีเอกราชมาถึงทุกวันนี้

ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี