จ.ตราด จัดพิธีบําเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรําลึก ในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด จัดพิธีบําเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรําลึก ในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ณ.หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาของอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เมื่อเวลา 07.00 น. นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมพระสงฆ์ จํานวน 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ พร้อมถวายเครื่องไทยธรรมและทอดผ้าไตร จํานวน 10 ไตร หลังจากเสร็จพิธีทางสงฆ์ นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ นําเหล่าข้าราชการ พสกนิกรชาวอําเภอคลองใหญ่ เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลและรําลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระขุลจอม้กล้าเจ้าอยู่หัวและร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จํานวน 57 รูป ที่บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา หลังจากนั้นนายอําเภอคลองใหญ่ ปลัดอาวุโสอําเภอคลองใหญ่ ได้นําเหล่าข้าราชการ พสกนิกรชาวอําเภอคลองใหญ่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบรมราชนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ หรือ วันปิยมหาราช โดยมีนายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ ปลัดอาวุโสอําเภอคลองใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ เหล่าข้าราชการ ทหาร ตํารวจ ตม. กิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ อสม.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษา และหน่วยงานภาคประชาชน เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาในครั้งนี้ สําหรับการจัดพิธีในครั้งนี้ เป็นการน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ มี่พระองค์ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นประโชนย์ฝหญ่หลวงแก่ปวงชนชาวไทย อาทิ ทรงโปรดเกล้าให้มีการเลิกทาสโดยไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อ ทรงพัฒนาระบบการศึกษาและการคมนาคมในส่วนของจังหวัดตราด ด้วยพระปรีชาญาณของพระองค์ที่ทรงได้ดําเนินวิเทโศบายทางการเมืองระหว่างประเทศด้วยการนําเมืองตราดในสมัยนั้น แลกกับเมืองพระตะบอง เสียมราฐ และศรีโสภณ จึงทําให้จังหวัดตราดรอดพ้น จากการปกครองของฝรั่งเศลมาจนถึงปัจจุบันดังนั้น เหล่าพสกนิกรชาวอําเภอคลองใหญ่ จึงพร้อมใจกันร่วมน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อเใองตราดอย่างไรก็ตาม นอกจากการจัดพิธีในภาคเช้าแล้ว ในภาคค่ำจะมีการจัดพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ต่อไปอีกด้วย

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี รายงานในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด