ชลบุรี-เมืองพัทยาจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการให้เอกชนนำน้ำผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

พัทยารับฟัง คห.ครั้งที่ 1 ศึกษาให้เอกชนนำน้ำบำบัดมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ชลบุรี-เมืองพัทยาจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการให้เอกชนนำน้ำผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

วันที่ 23 ก.ย.65 ที่ห้องประชุมดาวดึงส์ แกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะ ไซมีท พัทยา จ.ชลบุรี นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการให้เอกชนนำน้ำผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการ โดยมีตัวแทนภาครัฐ เอกชน และประชาชนเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง

เมืองพัทยาได้ว่าจ้างกิจการค้าร่วม กิจการค้าร่วม ประกอบด้วย บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด บริษัท สหพัฒนะ การพัฒนา จำกัดให้ดำเนินงานโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการให้เอกชนนำน้ำผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยในขอบเขตการดำเนินงานได้กำหนดให้มีการจัดประชุมจำนวน 2 ครั้ง เพื่อระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้แทนท้องถิ่น และประชาชนที่มีบทบาทต่อการพัฒนาพื้นที่ โดยการประชุมรับฟังความคิดเห็นในวันนี้เป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแนะนำโครงการให้ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ได้แก่ ข้อมูลความเป็นมา เหตุผลความจำเป็นและสาระสำคัญของโครงการ ผู้ดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ ผลลัพธ์ รวมถึงผลกระทบในเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้น ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ และเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ ซึ่งจะได้นำไปพิจารณาประกอบในการศึกษา และการจัดทำรายงานให้ครบถ้วนตามลำดับ

อีกทั้งยังเพื่อให้การศึกษาของโครงการ เป็นไปตามบทบาทศักยภาพและสถานการณ์การพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาพื้นที่และเป็นที่ยอมรับของประชาชนทุกภาคส่วน พร้อมนำไปสู่การบริหารจัดการน้ำเสียในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป