รอง ผวจ.นราธิวาส ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยต้นแบบการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมในการขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

รอง ผวจ.นราธิวาส ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยต้นแบบการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมในการขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดนราธิวาส

วันที่ 23 กันยายน 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า
นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ร่วมพิธี
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยต้นแบบการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมในการขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 3 อาคารอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาส ได้รับการประสานงานจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในการจัดทำโครงการวิจัย เรื่องต้นแบบการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมในการขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดนราธิวาส

เพื่อวิเคราะห์สาเหตุความยากจนและคนจนของกลุ่มเป้าหมาย ค้นหา สอบทาน และสำรวจทุนคนจนและครัวเรือนที่กระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อนำข้อมูลมาออกแบบ พัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมแก้จนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำที่สอดคล้องกับบริบทและคนจนเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย จำนวน ๒๑ หน่วยงาน ในจังหวัดนราธิวาส เพื่อบูรณาการความร่วมมือที่ครอบคลุมทุกมิติแบบองค์รวมในการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาทักษะ พัฒนาคุณภาพชีวิต ในการปรับปรุงเงื่อนไขที่จำเป็นต่อการดำรงชีพให้เอื้อต่อการสร้างหรือเพิ่มรยาได้ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน