อธิบดีกรมการปกครอง ลงพื้นที่แม่สาย มอบบัตรให้เด็กนักเรียนทะเบียน หัว G และต่างด้าวอายุ 60 ปี แปลงสัญชาติไทย รวมจำนวน 701 ราย

(คลิป)อธิบดีกรมการปกครอง ลงพื้นที่แม่สาย มอบบัตรให้เด็กนักเรียนทะเบียน หัว G
และต่างด้าวอายุ 60 ปี แปลงสัญชาติไทย รวมจำนวน 701 ราย

//////////////////////////////////////////////////////////
เมื่อวันที่ 23 ก.ย.63 เวลา 14.00 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย พร้อมหน่วยงานข้าราชการปกครองเชียงราย ให้การตอนรับ นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบบัตรประชาชนให้ต่างด้าวที่อายุ 60 ปี แปลงสัญชาติไทย โดยมีการยื่นคำร้องและหลักฐานเข้าหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดมาตรา 10 จำนวนกว่า 150 คน และส่งคำร้องให้จังหวัดเชียงรายพิจารณาอีก 278 คำร้อง – เด็กนักเรียนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ขึ้นต้นด้วยหัว G อำเภอแม่สายได้รับคำร้องจำนวน 1,899 คำร้อง ซึ่งผ่านคุณสมบัติสามารถจัดทำทะเบียนวัติ ตามมาตรา 38 วรรคสอง จำนวน 641 คำร้อง

ที่ได้ดำเนินการแล้ว – และก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่ปกครอง อ.แม่สาย ได้อนุมัติการขอสัญชาติมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง (อายุต่ำกว่า 18 ปี) – (และการอนุมัติรขอสัญชาติมาตรา 7 ทวิ อายุเกินกว่า 18 ปี เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ) – และขออนุมัติการขอสัญชาติมาตรา 23 – และการขอแปลงสัญชาติคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย มาตรา 17 ที่ส่งคำร้องไปที่จังหวัด และส่งให้กรมการปกครองเพื่อพิจารณาในการอนุมัติตามระเบียบ

////////////////////////////////////////////
ณฐพัชร์ อภิโชคกุล หัวหน้าสำนักข่าวเบาะแสภาคเหนือ บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ ////// รายงาน ///////////////