ศรีสะเกษปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการเขื่อนหัวนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562วิทยุประมงร้อยเอ็ด101.50MHzร่วมถ่ายทอดสดฟังทาง esanradio /PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-kanokwan/ทีมข่าววิทยุประมงรอ./0817082129.-รายงาน

ศรีสะเกษปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการเขื่อนหัวนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562วิทยุประมงร้อยเอ็ด101.50MHzร่วมถ่ายทอดสดฟังทาง esanradio

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-kanokwan/ทีมข่าววิทยุประมงรอ./0817082129.-รายงาน

เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณเขื่อนหัวนาตำบลหนองแก้วอำเภอกันทรารมย์จังหวัดศรีสะเกษ นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการเขื่อนหัวนาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยการดำเนินงานของ นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอกันทรารมย์ นางสาวนงนุช สุวรรณเพ็ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ และคณะ เพื่อปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 พร้อมนี้ จ่าเอกศักดา สมศรี ได้นำทีมงาน สถานีวิทยุกรมประมงจ.ร้อยเอ็ด FM101.50 MHz มาถ่ายทอดสดพิธีสำคัญนี้ สู่เกษตรกรทั่วประเทศ รับฟังทาง esanradio

นางสาวนงนุช สุวรรณเพ็ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ กล่าวรายงานว่า.-สืบเนื่องจากกรมชลประทานได้สนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรประมง โครงการเขื่อนหัวนาจังหวัดศรีสะเกษ โดยให้กรมประมงดำเนินการตั้งแต่ปีพศ 2562 ซึ่งมีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษเป็นผู้ประสานงานหลักดำเนินกิจกรรม โดยในปีงบประมาณพศ 2562 นี้ กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถูกกำหนดให้ดำเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญของประสบนิกรชาวไทย ในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง,เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562,เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ,เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์สัตว์น้ำและการมีส่วนร่วมของชุมประชาชนในการรักษาระบบนิเวศแหล่งน้ำของชุมชนให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป

ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากหน่วยงานสังกัดกรมประมงจำนวน 8 หน่วยงาน โดยพันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยในวันนี้ประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลากระแหปลาสร้อยขาวปลายี่สกเทศปลาสวายปลาเทโพปลากดกุ้งก้ามกรามรวม 9 ชนิดจำนวน 2 ล้านตัว โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกรมชลประทาน ตำบลหนองแก้วอำเภอเมือง ตำบลหนองแก้วอำเภอกันทรารมย์ ตำบลโนนสัง

นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษกล่าวเปิดว่า.-ขอขอบคุณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ ที่ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการประมง แก่เกษตรกรและชุมชนผู้มีส่วนได้เสีย บริเวณก่อสร้างโครงการในเขตลำน้ำมูล จังหวัดศรีสะเกษ,แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น,สร้างจิตสำนึกในการรักษาระบบนิเวศแหล่งน้ำแบบมีส่วนร่วมของชุมชน,และให้ได้รับความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ เกษตรกรจำนวน 480 รายและจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการเขื่อนหัวนาจังหวัดศรีสะเกษประจำปีงบประมาณ 2562

เพื่อรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน การดูแลและรักษาระบบนิเวศให้คงอยู่และมีความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนที่สำคัญในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันนี้ เป็นการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ เขื่อนหัวนาตำบลหนองแก้วอำเภอกันทรารมย์จังหวัดศรีสะเกษ

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/กนกวรรณ อ้วนศรีเมือง/ทีมข่าววิทยุประมง รอ./0817082129.-รายงาน