จังหวัดเชียงรายจัดประชุมหารือคณะทำงานพิจารณาการบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 2/2563

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมหารือคณะทำงานพิจารณาการบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 2/2563

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดประชุมคณะทำงานพิจารณาการบรรเทาผลกระทบผู้ประกอบการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะทำงาน พร้อมด้วยคณะทำงาน และผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมหารือ เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 ที่ห้องจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อเพิ่มมาตรการบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา การให้คำปรึกษาหารือกำหนดแนวทางช่วยลดผลกระทบให้กับผู้ประกอบการ และดูแลเยียวยาด้านผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว กฎกระทรวงช่วยผู้ประกันตนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยโควิด ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 สิงหาคม 2563

ซึ่งที่ประชุมพิจารณาโอกาสและความเหมาะสมของการจัดตั้งคลังอาหารชุมชน การตรวจสอบผู้ยื่นทบทวนสิทธิในมาตรการเยียวยา 5,000 บาทโดยทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ระดับอำเภอ พร้อมกับรับทราบข้อเสนอของภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้ง การบริหารจัดการสินค้า และการนำร่องเปิดถนนคนเดินจังหวัดเชียงราย ซึ่งสภาพการค้าจะต้องคำนึงถึงหลักปฏิบัติและสุขอนามัยเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดและระยะห่างทางสังคมอีกด้วย ซึ่งจะต้องไม่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด

โดยที่ประชุมมีความเห็นพ้องในมาตรการต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงราย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การดำเนินชีวิตประจำวัน การแก้ไขปัญหาจากความเดือดร้อนของประชาชน การเพิ่มช่องทางทางการตลาดในการจำหน่ายและระบายผลผลิตทางภาคเกษตรและอุตสาหกรรม รวมทั้งภาคบริการ ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งยังรวมถึงแหล่งทุนและแรงงาน การส่งออกสินค้าเกษตร การค้าชายแดน

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงรายจะเริ่มขับเคลื่อนมาตรการจัดตั้งคลังอาหารชุมชน พร้อมกันทั้งจังหวัดในทุกอำเภอ และทุก อปท. ในการแจกจ่ายอาหารในทุกพื้นที่ ในช่วงเย็นของวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 โดยการนำของภาคเอกชน และหน่วยงานราชการกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยทางสุขอนามัยและการรักษาระยะห่างทางสังคมด้วย

🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
23/04/63