ตรวจประเมินบุคลากรผู้บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด รร.วิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือ

ตรวจประเมินบุคลากรผู้บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด รร.วิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือ

ในวันนี้ 23 ก.พ.63 นาวาเอก เผด็จ สนิทเหลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิวัฒน์
พลเมือง กองทัพเรือ 2 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ นำคณะร่วมให้การต้อนรับ นางสาวสุชา ดา ทิมอุดม อนุกรรมการด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ในโอกาสนำคณะมาตรวจประเมินเพื่อรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ 2 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อประเมินเและรับรองคุณภาพของบุคลากร สถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว ตามข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐานฉบับใหม่ โดยมี จนท.จากฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือร่วมสังเกตุการณ์ในครั้งนี้ด้วย
สำหรับการตรวจเพื่อประเมินรับรองคุณภาพของคณะอนุกรรมการตรวจประเมินจาก กรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม ได้ดำเนินการในครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2548 และการตรวจในครั้งนี้นับเป็นการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุครั้งที่ 5 โดยโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือ ได้มีการพัฒนากระบวนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มาอย่างต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

ภาพ/ข่าวจาก ปชส.ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ
นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645