ปราจีนบุรี อำเภอบ้านสร้าง จัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปราจีนบุรี อำเภอบ้านสร้าง จัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันพฤหัสที่ 22 ตุลาคม 63 เวลา 8.30 น นายอำเภอบ้านสร้าง นายชนาธิป โคกมณี พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านสร้าง

ทหารตำรวจ และประชาชน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในอภิลักขิตสมัย คล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมิน มหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้ง เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐและทรงสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองจากประเทศนานาประการ ในสมัยของพระองค์ได้ทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจกรรมภายในประเทศให้ก้าวหน้าทันสมัยทันต่อเหตุการณ์และทรงช่วยให้ประเทศไทยเรารอดพ้นจากการตก

เป็นอาณานิคมของประเทศมหาอำนาจในยุโรป ทรงพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศในด้านต่างๆ ด้านกฎหมายทรงโปรดให้ยกเลิกทาสซึ่งมีมากกว่า 500 ปีเลิกศักดินาและประเพณีการการหมอบคลานเข้าเฝ้า ด้านการปกครองทรงปฏิรูปการปกครองโดยการเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบจตุสดมภ์สดมภ์ เวียง วัง คลัง มาเป็นการจัดตั้งกระทรวงต่างๆขึ้นโปรดให้จัดแบ่งหัวเมืองเป็น มณฑลจังหวัด อำเภอ ตำบลและ หมู่บ้าน ด้านการคมนาคม

โดยเฉพาะทรงโปรดให้ก่อตั้งกิจการรถไฟ และกิจการไปรษณีย์โทรเลข ทรงโปรดให้สร้างและทำนุบำรุงคูคลองถนนหนทางต่างๆจำนวนมากนอกจากนี้ยังทรงโปรดให้จัดตั้งโรงพยาบาลวังหลังซึ่งต่อมาคือโรงพยาบาลศิริราชในปัจจุบันและยังมีพระราชกรณียกิจอื่นๆอีกเป็นอเนกประการสุดที่จะนำมากล่าวให้ครบถ้วน

////////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี