ร้อยเอ็ดร่วมโครงการรวมพลคนท้องที่ท้องถิ่นกระจายข่าว9จังหวัดอีสานผ่านทางระบบ Zoom Meeting

ร้อยเอ็ดร่วมโครงการรวมพลคนท้องที่ท้องถิ่นกระจายข่าว9จังหวัดอีสานผ่านทางระบบ Zoom Meeting

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผู้แทนนายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ผู้บริหาร อปท. และกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการรวมพลคนกระจายข่าว โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ผ่านทางระบบวิดิทัศน์ทางไกล Zoom Meeting ไปยังเครือข่ายหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ทั้ง 9 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมนี้ พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อเร่งสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนในการร่วมแก้ไขปัญหาการแพร่เชื้อโควิด-19
กรมประชาสัมพันธ์ เห็นว่าหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและเสียงทางสาย ของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นสื่อชุมชนที่มีความใกล้ตัวกับประชาชนและมีบทบาทสำคัญในการสร้างความรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนในระดับพื้นฺที่ ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการยกระดับและพัฒนาการดำเนินงานของหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ให้เป็นประโยชน์ต่องานสื่อสารประชาสัมพันธ์แก่ชุมชนและสาธารณะเพิ่มขึ้น

และเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้งานหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและเสียงทางสาย ประกอบกับการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ที่มีแนวโน้มในสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นจึงมีความสำคัญและเร่งด่วนที่จะต้องใช้สื่อกระจายข่าวสารลงให้ประชาชนและชุมชนได้รับรู้
ทั้งนี้ โครงการรวมพลคนกระจายข่าว เป็นการดำเนินการในรูปแบบการประชุมด้วยระบบออนไลน์ โดยเชื่อมโยงสัญญานรวมทั้งสิ้น 27 จุด จุดละ 20 คน และจุดละ 50 คน รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 720 คน
ซึ่งในพื้นที่ 9 จังหวัดอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี โดยเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนด ศบค. อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการสื่อสารในภาวะวิกฤติและเร่งสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผ่านสื่อหอกระจายข่าวที่เป็นสื่อที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและชุมชน ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้ และสร้างความเข้าใจในการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือจากประชาชนนำไปสู่การควบคุมการแพร่เชื้อโควิด-19 และแก้ไขปัญหาข่าวปลอมในระดับชุมชน

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด