เบตง ปลัดป้องกันอำเภอเบตง พบปะพูดคุย เยี่ยมเยียนชาวบ้าน ร่วมรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด19

เบตง ปลัดป้องกันอำเภอเบตง พบปะพูดคุย เยี่ยมเยียนชาวบ้าน ร่วมรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด19

วันที่ 21 ส.ค.64 นายหะสัน พิทักบัญชาการ ปลัดป้องกันอำเภอเบตง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อส. ชุดประสานงานชายแดน ได้ลงพื้นที่ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อพบปะพูดคุย เยี่ยมเยียนชาวบ้าน ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ตามนโยบายของนายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง ที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐลงพื้นที่เดินเข้าไปหาพี่น้องประชาชน สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องและความเข้าใจแก่ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา อิหม่าม และประชาชนถึงแนวทางปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

พร้อมมอบสิ่งของ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และร่วมปรึกษา หารือ รับฟัง ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆของประชาชนในพื้นที่
นอกจากนี้ยังประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ผู้นำศาสนา อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น และสัปบุรุษ รวมถึงพี่น้องประชาชน ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด19 เพื่อแก้ไขปัญหาการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนในพื้นที่ ลดการติดเชื้อ ลดการป่วยรุนแรง ลดการเสียชีวิต และเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย โดยฉีดวัคซีนให้ได้หมู่บ้านละ 70 เปอร์เซ็นต์ของประชากรตามทะเบียนราษฎร

โยธิน ประชามติรัฐ อ.เบตง จ.ยะลา รายงาน