วิทยาลัยเทคนิคนครนายก รับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปี พ.ศ. 2563

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก รับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปี พ.ศ. 2563

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดพิธีมอบโล่และรางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” และ “คนดีศรีอาชีวศึกษา” ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมแรงจูงใจ และเป็นขวัญกำลังใจให้ครู ผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยเทคนิคนครนายก มีผู้ได้รับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” จำนวน 3 คน ซึ่งได้รับโล่ และเกียรติบัตรจากนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

นายวิวรรธน์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก มีครูที่ได้รับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” จำนวน 3 คน ได้แก่ นางชนัดดา สุวรรณกลาง ครู คศ. 2 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นางกฤษณา เฮ็งฉุน ครู คศ. 3 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และนายอาคม นาคน้อย ครู คศ. 2 หมวดวิชาคณิตศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ซึ่งรางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษา แบ่งออกเป็น 8 ประเภทวิชา ได้แก่ ช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกษตรกรรม และทักษะชีวิตสามัญสัมพันธ์ รวมทั้งสิ้น 153 คน ส่วนรางวัล “คนดีศรีอาชีวศึกษา” ซึ่งเป็นบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 19 คน รวมผู้เข้ารับรางวัลทั้งสิ้น 172 คน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก กล่าวต่อว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศมั่นคงก้าวหน้า ในวิชาชีพ มีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งรางวัลนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ประกอบวิชาชีพครูเป็นผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ และสังคมส่วนรวม

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก