The Challenge ” รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เปิดกิจกรรมการแข่งขัน “ Thailand Smart Soldier Strong Man Challenge ” สถานีทดสอบกำลังใจทางทหารประยุกต์ …ชิงถ้วยรางวัลจาก ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมเงินรางวัล 500,000 บาท…

“ The Challenge ” รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เปิดกิจกรรมการแข่งขัน “ Thailand Smart Soldier Strong Man Challenge ” สถานีทดสอบกำลังใจทางทหารประยุกต์ …ชิงถ้วยรางวัลจาก ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมเงินรางวัล 500,000 บาท…

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 พันเอก กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขัน “Thailand Smart Soldier Strong Man Challenge” สถานีทดสอบกำลังใจทางทหารประยุกต์ โดยมี พลตรี พิเศษ ศิริเกษม รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นประธาน ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 14 ค่ายวชิรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

กองทัพบก จัดกิจกรรมการแข่งขัน “Thailand Smart Soldier Strong Man Challenge” สถานีทดสอบกำลังใจทางทหารประยุกต์ การจัดกิจกรรมการแข่งขัน “Thailand Smart Soldier Strong Man Challenge” ทีมแข่งขันประกอบด้วย พลเรือน อายุ 18 – 23 ปี จำนวน 4คน และทหาร จำนวน 2 นาย รอบคัดเลือก จะระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง เดือนกันยายน 2562 ภายในพื้นที่หน่วยทหารของกองทัพภาค และรอบชิงชนเลิศ ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ผ่านการแข่งขันสถานีทดสอบกำลังใจทางทหารทหารประยุกต์ที่เสริมสร้างความแข็งแรงทางด้านร่างกาย ตลอดจนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในหน่วยทหาร ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างเยาวชนกับหน่วยงานของกองทัพบก รวมถึงการบูรณาการร่วมสนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ์สถานศึกษา และส่วนราชการและภาคประชาชน โดยทีมชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลผู้บัญชาการทหารบก พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท รวมเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 500,000 บาท

สำหรับการจัดกิจกรรม “Thailand Smart Soldier Strong Man Challenge” ของกองทัพบกในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่จะใช้เป็นสื่อ เพื่อให้นโยบายดังกล่าวข้างต้น มีความสำเร็จเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ซึ่งท่านจะเห็นได้ว่า การรวมทีมแต่ละทีมนั้น จะต้องประกอบด้วย ทหาร นักศึกษาวิชาทหาร และพลเรือน ซึ่งนอกจากจะใช้พละกำลังความแข็งแรงของร่างกายแล้วยังต้องช่วยกันระดมความคิดเห็น การนำเสนอความรักความสามัคคี ก่อนที่จะทดสอบความแข็งแกร่งของร่างกาย/การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในฐานทดสอบต่อไป จะเห็นได้ว่าเนื้อหาในแต่ละฐานล้วนเป็นนโยบาย และภารกิจที่กองทัพบกดำเนินการอยู่แล้วทั้งสิ้น นอกจากนี้กิจกรรมยังสอดคล้องกับสถานการณ์ของชาติบ้านเมืองในเวลานี้ ที่ต้องอยู่กันเป็นทีม มีความรักความสามัคคีกัน อาจจะเรียกได้ว่าทีมประเทศไทย เพื่อนำพากันไปสู่จุดหมาย ยุทธศาสตร์ชาติที่ได้วางไว้ ดังนั้นในภาพรวมของการจัดกิจกรรมนี้ ผมจึงคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และประเทศชาติบ้านเมืองไม่มากก็น้อย ทีมประชาสัมพันธ์