นักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เชียงใหม่ และผู้ประกอบการชาวอุตรดิตถ์ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบของที่ระลึก จากวัสดุธรรมชาติของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

วันที่ 22 สิงหาคม 2562

นักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เชียงใหม่ และผู้ประกอบการชาวอุตรดิตถ์
คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบของที่ระลึก
จากวัสดุธรรมชาติของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี


สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมการประกวดออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ครั้งที่ 1 โดยมีนักเรียนโรงเรียนสันป่าตอง และวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา และผู้ประกอบการชาวเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 22 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมเวทีเสวนา “วัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติกับการนำมาออกแบบ เพื่อใช้ประโยชน์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโลกได้อย่างไร” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมทางการเกษตร สำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ผู้แทนคณะกรรมการตัดสินการประกวด) คุณหัทยา อนุสสรราชกิจ กลุ่มเมืองเจริญใจ และรองประธานเครือข่ายจิตาสาจัดการขยะ (ตัวแทนการจัดการสิ่งแวดล้อม) และนายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นผู้ร่วมเสวนาในครั้งนี้
นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า สำหรับการประกวดออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ครั้งที่ 1 มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 104 ทีม ประกอบด้วย ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา จำนวน 62 ทีม และประเภทกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป จำนวน 42 ทีม โดยมีผู้ร่วมส่งผลทั้งสิ้น 26 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา จำนวน 13 ทีม และประเภทกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป จำนวน 13 ทีม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานด้านการออกแบบของ ที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติที่ยังไม่แพร่หลายมากเท่าใดนัก ดังนั้นสำนักงานพัฒนาพิงคนครจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการนำวัสดุธรรมชาติมาใช้ในงานออกแบบต่อไปในอนาคต เป็นการสร้างสรรค์งานจากธรรมชาติ เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม และสามารถต่อยอดสู่การสร้างงานสร้างอาชีพแก่ชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นแก่นักออกแบบในการผลิตผลงานสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ๆ ซึ่งผลงานทั้งหมดจะนำไปพัฒนาและนำมาจัดทำเป็นของที่ระลึกของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพื่อจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวต่อไป
สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัล แบ่งเป็นรางวัลจากการตัดสินของคณะกรรมการ และรางวัลจากการเชิญชวนประชาชนร่วมโหวตผ่านสื่อ Facebook ซึ่งผลรางวัลจากการตัดสินของคณะกรรมการประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน “The secret of night safari สวนสัตว์กระป๋อง”โดย นางสาวนัฏฐิรา ชัยศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม และนางสาวปีรีชญาภรณ์ คำแปง นักเรียนชั้น ปวช.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 20,000 บาท รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ชื่อผลงาน “Fragrant Flowers Holder ผลิตภัณฑ์ใส่ดอกไม้หอม” โดย นางสาวนัยน์นภัส ยะสารวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัย ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 15,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ชื่อผลงาน “Chiang Mai Night Safari World Board Game ตอนพาน้องกลับบ้าน Take me home” โดย นายเจนทัด เจนพิชการ นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย Hochshule anhalt และนางสาวธันยพร วงศ์ธิติโรจน์ ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท

ประเภทกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน “Quilling Dry Leaf” โดย นางสาวอธิษฐาน แก้วดี ประกอบอาชีพกราฟฟิกดีไซน์ และนางสาวภิธิตา แก้วดี ประกอบอาชีพอิสระ ชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ชื่อผลงาน“กระเป๋ารักษ์โลก (Eco bag)” โดย คุณศิริลักษณ์ จันทร์แก้ว, นางพรนิภา ดวงไทย และนางธรรมพร ยะสินธุ์ ประกอบอาชีพอิสระ ชาวจังหวัดลำพูน ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ชื่อผลงาน “กระถางรักษ์โลก” โดยนายณัฐวุฒิ ทรายมูล ประกอบอาชีพสถาปนิก ชาวจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท
สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนจากการร่วมโหวตของประชาชนในช่องทาง Facebook ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา ผลงานที่ได้รับการโหวตมากที่สุดคือ “The Baggle กระเป๋ายีราฟใส่อาหารสัตว์” โดย นายพุทธภาคย์ สามลทา และนายชณาณัฏฐ์ โฉมงาม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท และประเภทกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ผลงานที่ได้รับรางวัลคือ “กระเป๋ารักษ์โลก Eco bag” โดยคุณศิริลักษณ์ จันทร์แก้ว, นางพรนิภา ดวงไทย และนางธรรมพร ยะสินธุ์ ประกอบอาชีพอิสระ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดผลงานการออกแบบได้ที่ Facebook : การประกวดออกแบบของที่ระลึก จากวัสดุธรรมชาติ https://is.gd/Dx5KTL หรือสอบถาม ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โทร. 053 – 920000 หรือ Line@ : nightsafari