เชียงใหม่ฝึกซักซ้อมแผนเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร รูปแบบเฉพาะพื้นที่ ยกระดับมาตรการในการป้องกันความเสียหายและไม่ให้เกิดการระบาดในจังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ฝึกซักซ้อมแผนเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร รูปแบบเฉพาะพื้นที่ ยกระดับมาตรการในการป้องกันความเสียหายและไม่ให้เกิดการระบาดในจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ ( 22 ส.ค.62) ที่ ห้องประชุม หอพักสนามกีฬา 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกการซ้อมแผนฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ระดับจังหวัด รูปแบบเฉพาะพื้นที่ (Functional Exercise) เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของภาครัฐ ผู้เลี้ยงสุกร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทราบมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ถูกต้อง และเพื่อทดสอบรวมถึงประเมินขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะด้าน รวมทั้งบทบาทที่ใช้ในการเผชิญกับสถานการณ์เกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรอีกด้วย
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส เป็นโรคติดต่อร้ายแรงในสุกรที่แพร่กระจายในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งโรคนี้เป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี 2561 ปัจจุบันพบมีการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรอย่างต่อเนื่อง ทั้งใน ทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกา และทวีปเอเชีย ซึ่งสถานการณ์การระบาดของโรคในภูมิภาคเอเชีย ยังไม่สามารถควบคุมได้ และมีแนวโน้มขยายวงกว้างขึ้น จังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดโครงการฝึกการซักซ้อมแผนเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับจังหวัด รูปแบบเฉพาะหน้าที่ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับโรค ป้องกันความเสียหายร้ายแรงที่จะเกิดขึ้น และป้องกันมิให้เกิดการระบาดในจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทย

///////////////
สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม // ภาพ-ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
22 สิงหาคม 2562