ร้อยเอ็ดประชุมคณะกรรมการศปถ.เพื่อขับเคลื่อนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเข้มบังคับใช้กฎหมายให้เกิดผลเป็นรูปธรรม /PALANCHAI TVชสอท./nuk-vised/0817082129-ข่าว

ร้อยเอ็ดประชุมคณะกรรมการศปถ.เพื่อขับเคลื่อนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเข้มบังคับใช้กฎหมายให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

/PALANCHAI TVชสอท./nuk-vised/0817082129-ข่าว


PALANCHAI TV ชสอท.ร้อยเอ็ดขับเคลื่อนความปลอดภัยบนถนนตลอดทั้งปีเข้มบังคับใช้กฏหมาย/สมนึก-ประธาน/วิเศษ-รอง.ปธ./0817082129-รายงาน

เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคลชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ด(ศปถ.จ.)ครั้งที่ 4 /2562 และคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนด้านการบังคับใช้กฎหมายครั้งที่ 2/2562 โดยการดำเนินงาน ของนายเกรียงไกร จิตธรรม เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ เพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ได้ตามเป้าหมายให้เหลือต่ำกว่า 10 คนต่อประชากร1แสนคน ภายในปี พ.ศ.2563

กิจกรรมประกอบด้วยพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับอำเภอที่มีสถิติผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ 2556 2 ได้แก่อำเภอศรีสมเด็จ,โพธิ์ชัย,จังหาร,จตุรพักตรพิมาน,ปทุมรัตต์,โพนทองและอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

นายเกรียงไกร จิตธรรม ปภ.จ.เลขา ศปถ.จ.กล่าวรายงานว่า.-ด้วยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาล โดยใช้กลไกประชารัฐ บูรณาการการดำเนินงานร่วมกันทุกภาคส่วน ในการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมที่สำคัญก็ คือการร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ดตลอดทั้งปีและการกำหนดแนวทางมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ดของหน่วยงานต่างๆ
รายงานสถิติร้อยเอ็ดเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ระหว่าง เดือน ต.ค.61-ก.ค.62 มีผู้เสียชีวิต 247คน เฉลี่ยเสียชีวิต18.90 ต่อ1 แสนประชากร เทียบกับปี ต.ค.60-ก.ค.61เสียชีวิต 236คน แสดงว่าปีนี้62ทีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 11 คน

โดยเป้าหมายการดำเนินงานได้แก่การลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด,สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นในสังคมไท, แนวทางขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีได้แก่กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย,การสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัย.การเฝ้าระวังและลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน,การบริหารจัดการข้อมูลด้านความปลอดภัยทางถนน,พัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและกลไกบริหารงานความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ

โดยใช้กลไกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนพ. ศ. 2554 ในการขับเคลื่อน การดำเนินงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน อาทิ การประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดหรือศปถ.จังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอหรือศปถ.อำเภอ ทุกเดือน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานต่อส่วนกลางทุกระยะ

พร้อมทั้งการถอดบทเรียนผลการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ,การมอบหมายผู้บริหารและผู้แทนลงพื้นที่ตรวจติดตามและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง,การจัดเก็บและรายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนผ่านระบบ E-Report และดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

โดยที่คณะกรรมการได้แสดงความคิดเห็นหลากหลาย อาทิ พ.ต.อ.พันธุ์ทิพ จิรสวัสดิพงศ์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเสลภูมิได้กล่าวว่า.-ขอความร่วมมือจากทางด้านท้องที่ท้องถิ่นได้มาช่วยตำรวจในการดำเนินงาน เพื่อจะได้ผลบังคับการใช้กฎหมายและการผสมผสานกับงานของท้องที่ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้แล้วยังเสนอให้มีงานขนส่งสัญจร เพื่อรับบริการให้หลากหลายและมีการติดต่อกับขนส่งได้อย่างต่อเนื่อง

/PALANCHAI TV ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/วิเศษ-รอง.ปธ./0817082129-รายงาน