จังหวัดพังงา เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

จังหวัดพังงา เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (22 ก.ค. 63) เวลา 10.00 น. นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงา บ้านท่าด่าน ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยจัดงานในทุกจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 22-31 กรกฎคม 2563

กิจกรรมภายในงาน มีพิธีลงนามถวายพระพร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมให้บริการทางการเกษตร ประกอบด้วย หมวดดิน ปุ๋ย น้ำ พืช หมวดปศุสัตว์ ประมง แมลงเศรษฐกิจ และหมวดบริการอื่นๆ รวมทั้งการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งได้บูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ทำให้เกษตรกรที่มีปัญหาสามารถเข้ารับบริการทางการเกษตร เช่นการวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรควบคู่กันไปด้วย