เพชรบุรี- เทศบาลตำบลท่ายาง อบรมอาชีพแก่ประชาชน หลังเกิดผลกระทบจากพิษโควิด19

เพชรบุรี- เทศบาลตำบลท่ายาง อบรมอาชีพแก่ประชาชน หลังเกิดผลกระทบจากพิษโควิด19

เมื่อวันที่20กรกฏาคม 2563 นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาชีพให้กับประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลังได้รับผลกระทบกับสภาวะการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยมีสมาชิกสภา ประธานชุมชน และผู้เข้ารับอบรมอาชีพ เข้าร่วม
นางนฤมล เผยว่า การอบรมอาชีพให้กับประชาชนครั้งนี้ เนื่องจากเทศบาลมีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ ประกอบอาชีพที่สุจริต ดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนและสังคมได้อย่างมีความสุขประกอบกับสภาพเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด19

ในปัจจุบันส่งผลกระทบกับโครงสร้างของสังคมโดยส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านค่าครองชีพที่สูงขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนเทศบาลจึงได้จัดอบรมอาชีพระหว่างวันที่20-22 กรกฏาคม 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากร อบรมและพัฒนาทางด้านทักษะทั้งหมด 3 อาชีพ ประกอบด้วย การจัดดอกไม้ในงานพิธี การผูกผ้าในลักษณะต่างๆ และการส่งเสริมช่องทางการขายผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมีอาชีพ ระยะสั้นเน็ตการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่เน้นการบูรณาการ

กสิพล ศิริลาภ-เพชรบุรี