จ.ราชบุรี/วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีจัดกิจกรรมโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างชุมชนปี 2563.

จ.ราชบุรี/วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีจัดกิจกรรมโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างชุมชนปี 2563.

เมื่อวันที่22มิถุนายน2563ที่วัดบ่อมะกรูดต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี จ.ราชบุรี
นายวรพงษ์ พุทธไพบูลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี กล่าวถึงการจัดงานด้วยนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของประชาชนเป็นหลักโดยกำหนดให้สถานศึกษาเป็นศูนย์ในการถ่ายทอดการเรียนรู้ให้คำแนะนำด้านการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนตลอดจนอุปกรณ์การประกอบอาชีพเครื่องจักรกลทางการเกษตรและยานพาหนะโดยนำเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชนต่อยอดอาชีพและต่อยอดผลิตภัณฑ์อันจะนำไปสู่ความรู้ด้านทักษะวิชาชีพต่อไปในอนาคต ภายในงานจัดขึ้น.วัดบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธารามจ.ราชบุรี มีกิจกรรมบริการซ่อมเครื่องมือเครื่องจักรกลและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน บริการสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่และต่อยอดตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการนำคณะอาจารย์นักศึกษาไปศึกษาและเรียนรู้ให้แก่ชุมชน.

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน