จังหวัดร้อยเอ็ดจัดการประชุม “คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสิน ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น)

จังหวัดร้อยเอ็ดจัดการประชุม “คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสิน ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2563

ระดับจังหวัด”
วันนี้ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:30 น. นายวันชัย คงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทองรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสิน ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ณ. ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินผลงานและตัดสิน ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2563 เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
โดยประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า กรมการปกครองได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2563 ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างบทบาทการทำงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม) คณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกัน
ตนเอง (อพป.) เพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนาในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
โดยแบ่งการดำเนินโครงการฯ ออกเป็น 5 ระดับ คือ
1. ระดับตำบล
2. ระดับอำเภอ
3. ระดับจังหวัด
4.ระดับเขต และ
5. ระดับภาค

จึงให้จังหวัดและอำเภอดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งฯ ตามแนวทางของกรมการปกครอง ในระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด แล้วรายงานผลการคัดเลือกฯ ให้กรมการปกครองทราบ เพื่อจักได้ดำเนินการคัดเลือกฯ ในระดับเขตและระดับภาค ต่อไป
ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดมีอำเภอที่ประสงค์จะส่งหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอำเภอเข้ารับการคัดเลือกฯในระดับจังหวัดจำนวน 8 อำเภอ
โดยวันนี้ คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาแนวทาง วิธีการ และหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของหมู่บ้านที่ส่งเข้าประกวดตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง(หมู่บ้านอยู่เย็น) โดยมีกำหนดพิจารณาผลงานของหมู่บ้านที่ส่งเข้าร่วมการประกวดในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด จะแจ้งกำหนดการ การนำเสนอผลงานให้แต่ละอำเภอทราบต่อไป

______:
ธนภัทร รัตนสมัย ข้อมูลภาพข่าว
ศรีไพร ทูลธรรม รายงาน