ขอดเกล็ดการทำประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประจำปี 2562

ขอดเกล็ดการทำประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประจำปี 2562 จัดโดยคปภ
ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ คปภ ได้จัดให้มี การประชุมเรื่องประชาสัมพันธ์เรื่องของการทำประกัน พืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะ ข้าวนาปี กับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประจำปี 2562

โดยมี นายชนะพลมหาวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ด้านกฎหมายคดีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านประกันภัย แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และมีผู้เข้าร่วม เป็นวิทยากรหลายท่านเช่น
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธกสจังหวัดเพชรบูรณ์ นายชลิต จารุทรรศน์
ผู้จัดการ ธกส คุณวีนิตา แก้วสว่าง
รวมถึงเจ้าของพื้นที่ นายก อบต ชอนไพร นายปราโมช ปักครึก และเจ้าหน้าที่ของ อบต คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ในการให้ความรู้ สำนักงานคปภ ได้จัดโครงการอบรมความรู้ประกันภัยสำหรับการประกันภัยนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้เกษตรกรรวมทั้งผลักดันระบบการประกันภัยให้เป็นเครื่องมือสำคัญ ในการบริหารความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติโดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายควบคุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 10 จังหวัดได้แก่
นครราชสีมา นครสวรรค์ชัยนาท เพชรบูรณ์ น่าน เชียงราย ขอนแก่น- อุบลราชธานี นครพนมและนครศรีธรรมราช ซึ่งคปภได้จัดอบรมไปแล้ว 3 จังหวัด ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่ 4 ในการจัดอบรมครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม การอบรมตามโครงการนี้พบว่า ในจังหวัดเพชรบูรณ์ปี 2561 มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปีจำนวน 998787 ไร่ แต่มีการทำประกันภัยข้าวนาปีจำนวน 613682 ไร่ คิดเป็น 61.5 เปอร์เซ็นต์ สำนักงานคปภ จึงเลือกจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ด้านประกันภัยข้าวนาปีและผู้เลี้ยงสัตว์โดยคาดหวังว่าในปีนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ จะมีการทำประกันภัยนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ การ อบรมในครั้งนี้ ได้มีนายอำเภอ เมืองเพชรบูรณ์นายเสรี หอมเกษร เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน