จังหวัดร้อยเอ็ด – เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562

จังหวัดร้อยเอ็ด – เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562

วันนี้ (22 เมษายน 2562) เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อเยาวชน จำนวน 2 คน เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น สภาสังคมส่งเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562 โดยในวันนี้มีเยาวชนเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณา จำนวน 5 ราย พร้อมนี้ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้เยาวชนทั้ง 5 ราย ได้นำเสนอผลงานให้คณะกรรมการฯ รับทราบเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

/////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม รายงาน