ร้อยเอ็ด-ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสมเด็จ

ร้อยเอ็ด-ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสมเด็จ

ในวันที่ 19 เมษายน 2562 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสมเด็จ ดำเนินการเหนี่ยวนำการเป็นสัดในกระบือและตีเบอร์เย็นกระบือ ธคก. จำนวน 5 ตัว
บ้านโนนโพธิ์ หมู่ 8 ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ

//////////////
ศรีไพร ทูลธรรม – รายงาน