เทศบาลเมืองบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

จ.ราชบุรี/เทศบาลเมืองบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

นายบุญมา นันทเดชาวุฒิ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลเมืองบ้านโป่ง กล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน “เพิ่มทักษะชีวิต สร้างอาชีพ สร้างอนาคต ปีที่ 2″ เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนขับเคลื่อนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วยกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่กฎหมายกำหนด การจัดดำเนินการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน การณรงค์ยุติความรุนแรง การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น การป้องกันยาเสพติด การทำกิจกรรมจิตอาสา รวมทั้งการจัดประชุมสามัญประจำปีในระดับต่างๆ

ตามภารกิจสร้างสรรค์ ตามบริบทของพื้นที่เพื่อสนับสนุนบทบาทและการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน โดยมี น.ส.สิริปริฉัตร อสันตกิจ ประธานสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองบ้านโป่ง กล่าวรายงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพและฝึกอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสามารถในการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายเอง การสาธิตจากวิทยากรเรื่องการทำขนมลูกชุบ ทำกล้วยเคลือบช็อกโกแลตและอื่นๆ มีนายสุระ จาตุรัญสมบูรณ์ ครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาสต้อนรับที่อาคารหลังใหม่ เทศบาลเมืองบ้านโป่งจ.ราชบุรี

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน