!!ด่วน!! ผู้ว่าเชียงราย ออกคำสั่งระงับทางเดินเข้า-ออก จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 ด้าน อ.แม่สาย และ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 ด้าน อ.เชียงของ เป็นการชั่วคราว

!!ด่วน!! ผู้ว่าเชียงราย ออกคำสั่งระงับทางเดินเข้า-ออก จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 ด้าน อ.แม่สาย และ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 ด้าน อ.เชียงของ เป็นการชั่วคราว

//////////////////////////////////////////
!!ด่วน!! นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการเชียงราย (ผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทย-ลาว ไทย-เมียนมา จังหวัดเชียงราย) ได้ออกคำสั่งระงับทางเดินเข้า-ออก ด่านสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 ด้าน อ.แม่สาย และ ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 ด้าน อ.เชียงของ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ในวันที่ 23 มี.ค.63 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข รายชื่อ ผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อให้การควบคุมโรคติดต่ออันตรายของจังหวัดเชียงราย ไม่แพร่ระบาดไปในวงกว้าง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาการเปิด-ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย โดยก่อนหน้านี้ได้มีคำสั่งให้ปิดชั่วคราวจุดผ่านแดน ผ่อนปรน – ชั่วคราว – การค้า – พิเศษ – และถาวรบ้างจุดแล้วในจังหวัดเชียงราย

ล่าสุดในวันที่ 21 มี.ค.63 ได้มีคำสั่ง ให้ปิดชั่วคราว จุดผ่านแดนถาวรเข้า-ออก ของบุคคล ยานพาหนะและสิ่งของ ด่านสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 ด้าน อ.แม่สาย และ ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 ด้าน อ.เชียงของ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ในวันที่ 23 มี.ค.63 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ยกเว้นสินค้าที่ได้จัดทำใบขนสินค้าผ่านพิธีการของศุลกากรโดยถูกต้องตามกฎหมาย สามารถที่จะขนส่งสินค้าโดยอนุญาตให้รถบรรทุกสินค้าพร้อมคนขับได้ 1 คน ณ จุดผ่านแดนถาวร บริเวณจุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 (บ้านสันผักฮี้ ด้าน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ) และจุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 (บ้านห้วยทราย ด้าน อ.เชียงของ จ.เชียงราย ) จึงแจ้งคำสั่งระงับชั่วคราวการเข้า-ออก ของจุดผ่านแดนถาวร ให้ทราบตามแผนนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า (โควิด-19)

//////////////////////////////////////////////////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ /////////////// รายงาน ///////////////