จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมสร้างแหล่ง Landmark พร้อมจัดทำปฏิทินการท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและต่อยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มห้วยโป่ง กระเทียม และ ถั่วลายเสือ ให้แพร่หลาย

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมสร้างแหล่ง Landmark พร้อมจัดทำปฏิทินการท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและต่อยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มห้วยโป่ง กระเทียม และ ถั่วลายเสือ ให้แพร่หลาย

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอน (กรอ.) ครั้งที่ 3/2564 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการพิจารณา การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน การสร้างแหล่ง Landmark เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มห้วยโป่ง รวมทั้งมาตรการแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรองรับฤดูกาลท่องเที่ยวและแต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำปฏิทิน/ กิจกรรมการท่องเที่ยวให้ครอบคุลมทุกอำเภอ เพิ่มการประชาสัมพันธ์และแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ นอกเหนือจากสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวก่อนฤดูกาล เพิ่มจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปให้มากขึ้น และจัดกิจกรรมประกวดการถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด รวมทั้งการส่งเสริมผลผลิตกระเทียมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งการแปรรูป การขายกระเทียมออนไลน์ และการจัดงานวันกระเทียม เพื่อสนับสนุนกระเทียมของจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้แพร่หลาย

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระบุว่า การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนการสร้างแหล่ง Landmark เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเน้นการสร้างจุด Land mark อาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและมีชื่อเสียงทำให้ได้รับความสนใจจากผู้คน นอกจากดึงดูดนักท่องเที่ยว ยังเป็นแหล่งเศรษฐกิจทำเงินที่สำคัญของจังหวัดอีกด้วย นอกจากนั้นควรมีการส่งเสริมงานประเพณีไหว้พระธาตุในพื้นที่ 4 จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปางและแม่ฮ่องสอน เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงโลซีซั่นด้วย
ขณะที่นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มห้วยโป่งและผลิตภัณฑ์ ถั่วลายเสือ กลุ่มเกษตรกรได้มีความต้องการในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนากล่องบรรจุภัณฑ์ สำหรับบรรจุส้มและถั่วลายเสือ เพื่อจำหน่ายให้แก่กลุ่มคนทั่วไปและนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นของฝาก ของที่ระลึก ดังนั้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกส้มห้วยโป่ง และถั่วลายเสือ จึงการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามโดดเด่นและเหมาะสมโดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเกษตรกรให้ได้มากที่สุด