สระแก้ว- จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารแก้ไขปัญหาด้านเกษตรในพื้นที่ห่างไกล

สระแก้ว- จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารแก้ไขปัญหาด้านเกษตรในพื้นที่ห่างไกล

(21 ธ.ค.) ที่ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านหนองปรือ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร ซึ่งการออกให้บริการของคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นวิธีการดำเนินงานที่ให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาได้รับการบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็วทั่วถึงและครบถ้วนสำหรับโครงการในครั้งนี้มีการเปิดให้บริการคลินิกได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมายและคลินิกข้าว พร้อมทั้งมีบริการคลินิกเสริมอื่นๆ

สำหรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่และศูนย์บริการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน และ เยี่ยมชม เทคโนโลยี การสาธิตใช้โดรน เพื่อ การเกษตร

…นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว