นราธิวาส เปิดงานของดีเมืองจะแนะ โชว์อัตลักษณ์ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

นราธิวาส เปิดงานของดีเมืองจะแนะ โชว์อัตลักษณ์ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ

วันนี้ 21 ส.ค. 62 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอจะแนะ จ.นราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงาน “ของดีเมืองจะแนะ” ประจำปี 2562 โดยมี นายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอจะแนะ หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนาอิสลาม กลุ่มสตรี ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การจัดกิจกรรมของดีเมืองจะแนะเป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคี ความเข้มแข็ง ความร่วมมือ เป็นหนึ่งเดียวของทุกภาคส่วนในอำเภอจะแนะ รวมทั้งเป็นการนำเสนอคุณค่า ที่สะท้อนผ่านวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญา สถานที่ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์พืชผลทางการเกษตร ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของอำเภอจะแนะมาสร้างมูลค่า เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในอำเภอจะแนะให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และช่วยให้อำเภอจะแนะเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ซึ่งต้องมีการจัดงานประชาสัมพันธ์ของดีในอำเภอจะแนะ เพื่อให้บุคคลภายนอกรู้จักและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอจะแนะอีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ งานของดีเมืองจะแนะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของประชาชนภายในอำเภอจะแนะทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ในความเป็นวิถีของอำเภอจะแนะ ทั้งยังช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คนในพื้นที่อำเภอจะแนะได้นำของดีในพื้นที่มาแสดง อาทิ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ และวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ รวมทั้งเป็นการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

สำหรับภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน การออกร้านและการสาธิตทำอาหารของกลุ่มสตรี การประกวดพืชผลทางการเกษตร การประกวดแข่งขันประกอบอาหารพื้นเมือง การประกวดชุดพื้นเมือง การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแสดงของนักเรียน และประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น