วันชัย ผู้ว่าร้อยเอ็ด นำปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเปิดถนนบ้านโคกกกม่วง-บ้านนาสีนวล อำเภอโพนทอง /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

วันชัย ผู้ว่าร้อยเอ็ด นำปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเปิดถนนบ้านโคกกกม่วง-บ้านนาสีนวล ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

วันนี้ (21 สิงหาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเปิดถนนบ้านโคกกกม่วง-บ้านนาสีนวล ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง ณ บริเวณถนนสายบ้านโคกกกม่วง-บ้านนาสีนวล ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง โดยมีนายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง นายสุพจน์ ไชยคำ นายกเทศมนตรีตำบลโคกกกม่วง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วม

การจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน โดยเทศบาลโคกม่วงกำหนดจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น ณ บริเวณถนนสายบ้านโคกกกม่วง ตำบลโคกกกม่วง เชื่อมระหว่างบ้านนาสีนวล ตำบลพรมสวรรค์

ซึ่งเทศบาลตำบลโคกกกม่วงได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 2,300 เมตร ซึ่งเดิมถนนสายดังกล่าว เป็นถนนลูกรัง มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อนและเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว
อรรถวุธ ทัพโพธิ์ เลขาผวจ.รอ.-ภาพ