ร้อยเอ็ดจัดรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อลดการประสบอันตรายของลูกจ้าง /PALANCHAI TVชสอท.nuk-komgrich/0817082129-

ร้อยเอ็ดจัดรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อลดการประสบอันตรายของลูกจ้าง

/PALANCHAI TVชสอท.nuk-komgrich/0817082129-


PALANCHAI TVชสอท/ร้อยเอ็ดรณรงค์ความปลอดภัยลูกจ้าง/สมนึก-ประธาน/คมกฤช-บริหาร/0817082129-รายงาน

เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประดับเงิน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รอง ผวจ.รอ.เป็นประธานโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อลดการประสบอันตรายของลูกจ้าง ประจำปี 2562โดยการดำเนินงานของ นายบุญถม มูลมาตย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ

การจัดอบรมครั้งนี้ มีระยะเวลา 2 วัน โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสถานประกอบกิจการซึ่งส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน อีกทั้งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด อาทิการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการปฏิบัติการเพื่อช่วยฟื้นการทำงานของระบบไหลเวียนเลือด ที่หยุดทำงานอย่างกะทันหัน

นายบุญถม มูลมาตย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า.-จากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ทำให้แรงงานทำงาน ด้วยความเร่งรีบแข่งกับเวลา มีการเพิ่มระยะเวลาการทำงานให้มากขึ้น เพื่อให้มีรายรับเพียงพอกับรายจ่าย

เมื่อเกิดอุบัติเหตุการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างผู้บาดเจ็บเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง หากผู้ช่วยเหลือมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการช่วยชีวิตจะสามารถลดการเสียชีวิต ความพิการ การสูญเสียอวัยวะ หรือบรรเทา การบาดเจ็บรุนแรงให้เบาบางลงได้

ดังนั้น เพื่อสร้างองค์ความรู้มาตรการเชิงป้องกันและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่ผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการ ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานตามนโยบาย ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด จึงดำเนินการจัดอบรมโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อลดการประสบอันตรายของลูกจ้าง ประจำปี 2562

นายทวี จงประเสริฐ รอง ผวจ.รอ.กล่าวเปิดว่า.-ปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสารที่ออนไลน์อยู่ตลอดเวลา เราจะพบเห็นข่าวบุคคลตามสาขาอาชีพต่างๆ เกิดอุบัติเหตุทั้งเล็กน้อย หรืออยู่ๆ มีอาการหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน บางคนก็หาสาเหตุไม่ได้ บางคนสาเหตุมาจากร่างกายไม่พร้อม

การจัดอบรมโครงการนี้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ทุกคน ซึ่งถ้าทุกคนได้รับองค์ความรู้ และฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือการปฐมพยาบาลช่วยชีวิตกรณีฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าทุกคนสามารถช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือสังคมได้เป็นอย่างดี

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว
คมกฤช พวงศรีเคน-บริหาร/ภาพ