สุขภาวะประชาชนมาก่อน ทหารชายแดน จิตอาสา รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก..เชียงราย…

สุขภาวะประชาชนมาก่อน ทหารชายแดน จิตอาสา รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก..เชียงราย…

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 พันโท บัณฑิต ชาวกัณหา ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 มอบหมายให้ ร้อยตรี เมธา สีคำ นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนกองบังคับการควบคุมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 พร้อมด้วย กำลังพล และจิตอาสา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยก, หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.3.5 , การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยบ้านสามแยก และราษฎรบ้านสามแยก จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพสุขภาวะ และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน โดยมีการแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพและร่วมกันรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยการออกตรวจหาแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบทแจกโลชั่นทากันยุง และทำการฉีดพ่นควันกำจัดยุงลาย ภายในสถานที่ราชการ บ้านเรือนของราษฎรในพื้นที่บ้านสามแยก หมู่ที่ 24 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน