พาณิชย์ลำพูน ร่วมกับ ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) ตรวจสอบการจำหน่ายเห็ดถอบตลาดทาดอยแก้ว

พาณิชย์ลำพูน ร่วมกับ ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) ตรวจสอบการจำหน่ายเห็ดถอบตลาดทาดอยแก้ว

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 น. นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน บูรณาการร่วมกับ ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) ลงพื้นที่ติดตามการจำหน่ายเห็ดเผาะ (เห็ดถอบ) ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด และตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด ตามพระราชบัญญัติชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ณ ตลาดทาดอยแก้ว อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค และสร้างความเป็นธรรมทางการค้า โดยเจ้าหน้าที่ฯ ได้แนะนำการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการจำหน่ายเห็ดถอบภายในตลาดให้ยกเลิกการใช้ภาชนะสำหรับตวง (ลิตร) ในการจำหน่ายเห็ดถอบ และกำหนดให้ใช้เครื่อง ชั่ง ตวงวัด แบบเครื่องชั่งกิโลกรัมแทน เพื่อความเป็นธรรมทางการค้า โดยกำหนดให้เริ่มปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 21 พค.2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการใดฝ่าฝืนจะมีโทษตาม พ.ร.บ. ชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 ปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ แนะนำให้ประชาชนในการเลือกซื้อสินค้าให้ตรวจสอบเครื่องชั่งก่อน โดยเครื่องชั่งที่ถูกต้องจะมีสติกเกอร์เครื่องหมายตราครุฑสีแดงบนหน้าปัด แสดงว่าผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

……..
กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน