แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม กรณีว่างงาน ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม กรณีว่างงาน ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วานนี้ นางลัพธวรรณ วอลช์ แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า ตามกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน อันเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ พ.ศ. 2563 โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 สรุปได้ว่า ผู้ประกันตนที่จะได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานจากผลกระทบโควิด-19 ต้องเข้าลักษณะ เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยตรงจนต้องหยุดกิจการ ทำให้ว่างงาน หรือไม่สามารถทำงานได้ตามปกติได้ และผู้ประกันตนจะต้องมีการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า 6 เดือน ส่วนกรณีที่จัดส่งเงินสมทบไม่ต่อเนื่อง ให้พิจารณาการส่งเงินในรอบ 15 เดือน ว่ารวมแล้วจะต้องส่งเงินสมทบไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

สำหรับผู้ประกันตน กรณีว่างงานที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน สามารถลงทะเบียนรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ โดยจะได้รับการตรวจสอบข้อมูลจากกรมการปกครอง เพื่อยืนยันตัวบุคคล และยังสามารถออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนสำหรับใช้เป็นหลักฐานยืนยันในการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน หรือสามารถขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด โดยผู้ประกันตนต้องเตรียมเอกสารบัตรประชาชนตัวจริง สำเนาหน้าสมุดบัญชี หนังสือเลิกจ้าง (กรณีถูกเลิกจ้าง) และนำไปยื่นขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน กรณีว่างงาน ได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ในช่วงเวลา 09.00 – 16.00 น. และในช่วงต้นเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมาพบว่า มีผู้เข้ามาลงทะเบียนว่างงานที่สำนักแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด โดยเฉลี่ยวันละ 30-40 คน