จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 6 จาก3อำเภอ240คน

จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 6 จาก3อำเภอ240คน

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ ข่าว

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 6 พร้อมพบปะผู้เข้ารับการอบรม ณ หอประชุมอำเภอเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายไพโรจน์ จิตจักร ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายพิชัยยา ตุระซอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายกฤษณะ ภูภักดี ปลัดอำเภอ ผู้แทน นายอำเภอเกษตรวิสัย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ชุดปฏิบัติการประจำตำบล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามโครงการฯ ฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ สร้างกรอบแนวคิด แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่ชุดปฏิบัติการประจำตำบลในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 รุ่น โดยชุดปฏิบัติการประจำตำบล ที่เข้าอบรมในวันนี้ จาก 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอปทุมรัตต์ อำเภอเมืองสรวง รวม 240 คน โดยมีทีมวิทยากรจากสำนักงาน ปปส.ภาค 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดและที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้ให้ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวมถึงภาคประชาชนได้เกิดความตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ลดความรุนแรงของการแพร่ระบาดในพื้นที่เป้าหมาย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด แต่จากผลการประเมินสภาพปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน พบว่ายังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหลายพื้นที่ จึงได้กำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเน้นการป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายให้เป็นรูปธรรม สร้างกระแสสังคมให้เกิดการตื่นตัวและมีส่วนร่วมควบคู่ไปกับการปราบปรามและบำบัดรักษา โดยมีความตั้งใจที่จะขจัดยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากสังคม ขณะนี้ทุกพื้นที่ได้มีการบูรณาการภาคีเครือข่าย และระดมกำลังเจ้าหน้าที่อย่างเต็มสรรพกำลัง ซึ่งความสำเร็จที่ยั่งยืนจะต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนในการเป็นหูเป็นตาให้ฝ่ายความมั่นคง และการคืนคนดีสู่สังคมก็ถือเป็นสิ่งสำคัญ จึงขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายเป็นกำลังใจให้กับผู้รับการบำบัดรักษาได้มีโอกาสกลับตัวเป็นคนดีของสังคม กลับไปเป็นลูกหลานที่ดีของครอบครัว เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความมั่นคงปลอดภัย เป็นสังคมปลอดยาเสพติด สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ยังเน้นย้ำให้ สถานศึกษาสร้างภูมิคุ้มกันด้วยความรู้และหลักคิดที่ถูกต้องให้กับเยาวชน สร้างกลไกเฝ้าระวังยาเสพติด เพื่อป้องกันสถานศึกษา ให้เป็น “พื้นที่สีขาว” พื้นที่ปลอดภัยอยู่เสมอ และให้ชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว และสนับสนุนการบำบัดรักษาโดยชุมชน

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/088-573-0542/ ข่าว
ปชส.รอ-ภาพ