อ.ยักษ์ เยือน ! ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 3 เชียงใหม่ ถ่ายทอดความรู้เพื่อเผยแพร่ศาสตร์พระราชา เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล” ชูกสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้เข้ารับการฝึก

อ.ยักษ์ เยือน ! ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 3 เชียงใหม่ ถ่ายทอดความรู้เพื่อเผยแพร่ศาสตร์พระราชา เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล” ชูกสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้เข้ารับการฝึก

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 ได้รับเกียรติจาก ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร อดีตรมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เพื่อเผยแพร่ศาสตร์พระราชา เรื่อง การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ (โคก หนอง นา โมเดล) (1) ให้แก่ผู้รับการฝึกอบรม หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 3) รุ่นที่ 1/65 ณ ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 3 กองบิน 41 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยได้ให้ความรู้ด้านการทำเกษตรแบบกสิกรรมธรรมชาติ ด้วยการบำรุงดิน การสร้างแหล่งอาหาร การกักเก็บน้ำบนโคก เพื่อให้มีการไหลเวียนกระจายความชุ่มชื้นในพื้นที่ รวมทั้งการขุดคลองไส้ไก่ ทำหลุมขนมครก สร้างฝายดักตะกอน การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การทำปุ๋ยน้ำหมัก ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้พระราชทานพระราชดำริให้โครงการฟาร์มตัวอย่างร่วมต้านภัยโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานที่ขาดรายได้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(โควิด-19) ให้ยังคงมีรายได้ และสามารถพึ่งพาตนเอง จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ มีแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีพที่ปลอดภัย ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ในการประกอบอาชีพ ทางด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่

ทั้งนี้ การอบรมเพิ่มเติมการสอนในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ทราบถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงคิดค้นทฤษฎีใหม่และศาสตร์ต่างๆ เพื่อความอยู่ดีกินดีของชาวไทย