จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น

จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับฝ่ายการคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน จัดพิธีบำเพ็ญกุศล 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล และในโอกาสที่องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ประจำปี พ.ศ. 2563 – 2564 ภายใต้โครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2563

โดยที่วัดพระธาตุจอมแจ้ง ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย นายนายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดงาน โดยมี หัวหน้าหน่วยงานในอำเภอแม่สรวย พุทธศาสนิกชน และคณะครู นักเรียน กว่า 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม

โดยในช่วงเช้า มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร และรับฟังการบรรยายธรรม พระธรรมเทศนา เกี่ยวกับพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และฝึกปฏิบัติการเจริญสมาธิวิปัสสนา อีกทั้ง ภายในงานยังได้จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ประวัติ และผลงาน ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

นอกจากนี้ ที่วัดบ้านเหล่า (ธ) ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ได้มีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกัน โดยมีการจัดกิจกรรมนิทรรศการ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต โดยมีเยาวชน และคณะครู จากร.ร.เชียงรุ้งวิทยาคม และ ร.ร.อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง กว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม

พระอาจารย์มั่น ภูริภัตโต เป็นพระมหาเถระที่ชาวไทย ให้ความเคารพนับถือ ได้รับการยกย่องเทิดทูนว่าเป็นพระอาจารย์ใหญ่ ฝ่ายพระกรรมฐาน ได้รับสมญานามว่า “บูรพาจารย์แห่งกองทัพธรรม” ได้บำเพ็ญข้อวัตร ปฏิปทาธุดงควัตร และปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัด เป็นกำลังสำคัญยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย โดยวางแนวทางการปฏิบัติสมถะ และวิปัสสนา อบรม สั่งสมบารมีธรรมแก่พระภิกษุสามเณร กระทั่งมีศิษย์เป็นพระธุดงคกรรมฐาน ผู้ทรงคุณธรรม สัมมาปฏิบัติออกจาริกธุดงค์ เผยแพร่ธรรม ทำให้ชาวไทยและชาวต่างชาติหันมาสนใจในการศึกษาหลักคำสอน และวิธีปฏิบัติทางพระพุทธศาสนามากขึ้นในวงกว้าง

ด้วยจริยวัตรปฏิปทาอันงดงาม ของพระอาจารย์มั่น ทุกพื้นที่ที่ผ่านได้สร้างศรัทธาในพุทธศาสนิกชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม นับเป็นการเสริมสร้างสันติภาพให้กับสังคมไทย สังคมโลกได้อย่างยั่งยืนสืบไป

🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
20/01/63