กรมประชาสัมพันธ์เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชนพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

กรมประชาสัมพันธ์เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชนพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ
เมื่อเวลา 13.00 น.ของวันที่ 20 กันยายน 2563 ที่ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 5 โรงแรมท้อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เดินทางมาเป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

โดยมีนางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางสาวพรรณี สัสดีแพง ผู้อำนวย การสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 นางรพีพร มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำ คณะผู้บริหารสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน 17 จังหวัดภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร สุโขทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ตากพิจิตรและจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 200 คนเข้าร่วมกิจกรรม การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐแนวทางราชการแผ่นดินผลสำเร็จจากการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลเพื่อสะท้อนความคิดเห็นจากประชาชน รัฐบาลเป็นแกนนำในด้านการสื่อสารการประชาสัมพันธ์พัฒนาศักยภาพให้กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์

….พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ในการส่งข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐสู่ประชาชน ซึ่งข้อมูลข่าวสารนี้ประชาชนที่ได้รับฟังจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองสร้างอาชีพสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตในภาพรวมได้เป็นอย่างดีกรมประชาสัมพันธ์ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้โดยลำพังจะต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนซึ่งในภาคประชาชนที่เข้มแข็งคือวิทยุชุมชน อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน และสื่อมวลชนท้องถิ่น ผู้ที่ทำหน้าที่ในการส่งข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่างๆได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคกรมประชาสัมพันธ์จะสนับสนุนข้อมูลเพื่อให้สามารถนำข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบคือวิทยุโทรทัศน์ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์และสื่อโซเชียลมีเดีย ซึ่งสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ส่งจากกรมประชาสัมพันธ์เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ เมื่อเครือข่ายได้รับข้อมูลเหล่านี้แล้ว สามารถจะนำไปเผยแพร่ได้หลายช่องทางทั้งในรูปแบบรายการข่าวสื่อโซเชียลมีเดียให้กับกลุ่มเป้าหมายได้เกิดการรับรู้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศ หลังจากพลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิดได้กล่าวเปิดเสร็จ นาย พสุ ศรีหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักการอณุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ได้เป็นพิธีกรบรรยายในหัวข้อเรื่องการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสื่อ/ นักประชาสัมพันธ์
เวลา16.30 น. ผู้ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ.ศุนย์การเรียนรู้โคลงการทหารพันธ์ดี ที่กองบัญชาการช่วยรบที่3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมื่อง พิษณุโลก