บุรีรัมย์ เร่งเปิดจุด PEA Shop บริการไฟฟ้าให้สะดวก ก่อนขยายเป็นเมืองกีฬารับนักท่องเที่ยว ลดปัญหาจราจร

บุรีรัมย์ เร่งเปิดจุด PEA Shop บริการไฟฟ้าให้สะดวก ก่อนขยายเป็นเมืองกีฬารับนักท่องเที่ยว ลดปัญหาจราจร

การไฟฟ้าฯบุรีรัมย์ เปิดจุด PEA Shop สาขาตลาดเซาะกราว รองรับการจราจรที่คาดว่าจะติดขัดในอนาคต โดยเฉพาะช่วงงานสำคัญในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจำนวนมาก

วันที่ 20 ก.ย.62 นายจาตุรงค์ สุขะเสน ผอ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ร่วมกับนายสนั่น ธรรมนิยม ผู้จักการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเปิดจุดให้บริการ PEA Shop สาขาตลาดเซาะกราว

ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 กล่าวว่า การเปิดศูนย์บริการลูกค้า PEA Shop ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาตลาดเซาะกราว แห่งนี้

เพื่อเพิ่มสมรรถนะองค์กร รองรับความท้าทายในอนาคต ตามนโยบาย Service Excellence พัฒนาการบริการลูกค้า สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการลูกค้า โดยปรับภาพลักษณ์องค์กร เพื่อก้าวสู่องค์กรที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer – Centric Organization)

การเพิ่มศูนย์บริการลูกค้าในย่านชุมชน เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการลูกค้า ให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมืองบุรีรัมย์ ที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาการจรจร

ด้านนายสนั่น นายสนั่น ธรรมนิยม ผู้จักการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า สาหรับจุดให้บริการลูกค้าในพื้นที่อาเภอเมืองบุรีรัมย์ ณ ปัจจุบัน มี 3 จุด แต่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยตั้งแต่เปิดให้บริการแต่ละเดือนมีลูกค้ามาใช้บริการมากกว่า 22,014 รายต่อเดือน เป็นจำนวนเงินกว่า 49,463,000 บาท(สี่สิบเก้าล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันบาท)
ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจร ซึ่งคาดว่าจะมีการจราจรหนาแน่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเฉพาะช่วงการแข่งขันโมโตจีพี ที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคม นี้//////////////

ข่าว-ภาพ ธีรยุทธ์ ชำนาญกอง / วาทิตย์ แสนธุปี บุรีรัมย์