ตราด/ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตําบลหาดเล็ก เพื่อนํานโยบายเข้าร่วมประชุุมและตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนการลงพื้นที่ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตราด/ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตําบลหาดเล็ก เพื่อนํานโยบายเข้าร่วมประชุุมและตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนการลงพื้นที่ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ 2562

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ที่ศูนย์รวมราชการบ้านหาดเล็ก โดยมีนายวราวุธ ธรรมชูธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 9 โดยมีจิรโรจน์ ระวีวัฒน์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตราด นายสุเทพ กาญจนฤทธิไกร หัวหน้าด่านตรวจพืชท่าเรือคลองใหญ่ นายอุดม ติดไชย หัวหน้าด่านตรวจสัตว์นํ้า จ.ตราด พร้อมด้วย นาวาตรีสรรเสริญ เสรีรักษ์ ประมง จ.ตราด และประมงอําเภอคลองใหญ่ และหน่วยงานให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 9 สําหรับลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆตามชายแดนครั้งที่ผ่านมา เพื่อนําปัญหาเล่านี้นี้ไปแก้ไขและเข้าร่วมประชุมใหญ่ พร้อมด้วยปัญหาการต้าชายแดน การส่งสินค้า การเข้าออกตามชายแดน ปัญหารเล่านี้จะนําไปแก้ไขและให้มีประสิทธิภาพให้ดีขึ้นต่อไป เพื่อนําเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและแก้ไขต่อไป พร้อมให้กําลังใจผู้ทํางานในพื้นที่ จากนั้น นายสุเทพ กาญจนฤทธิไกร หัวหน้าด่านตรวจพืชท่าเรือคลองใหญ่ ได้กล่าวประเด็นในพื้นที่ต่างๆที่ผ่านมาก็ไม่มีอะไร เรื่องปศุสัตว์ในพื้นที่ก็ได้มีการป้องกันโรคต่างๆตามชายแดนกันอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้นขณะนี้ยังไม่พบโรคต่างๆเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งทางด่านปศุสัตว์ทางด้านหาดเล็กก็ได้ตรวจเข้มเป็นประจําการเข้าออกช่วงเช้าตลอดทั้งวัน เพื่อลงพื้นที่ติดตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จํานวน 20 โครงการตามด่านต่างๆ หลังตรวจเสร็จได้ลงพื้นที่หลักเขตชายแดนบ้านหาดเล็กเพื่อถ่านรูปและรับฟังปัญหาตามชายแดนต่อไป…

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าวภูมิภาพ จ.ตราด