ณ(Emergency Operation Center:Eoc) นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดพร้อม สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด!! ประชุมขับเคลื่อน!!! คณะ(พชอ) พร้อมลุย!!!

ณ(Emergency Operation Center:Eoc)
นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดพร้อม สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด!! ประชุมขับเคลื่อน!!! คณะ(พชอ)
พร้อมลุย!!!

ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ทางด้านสาธารณสุข (Emergency Operation Center:Eoc)»สาธารณสุข
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองร้อยเอ็ดครั้งที่ 4/ 2562 ตามที่มีประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่พ. ศ. 2561 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ(พชอ)อำเภอเมืองร้อยเอ็ดให้ทบทวนคำสั่งพร้อมแจ้งยกเลิกคำสั่งอำเภอเมืองร้อยเอ็ดที่ 527/ 2561 ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองร้อยเอ็ดผลการวิเคราะห์ข้อมูลรวมเป็นยุทธศาสตร์โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดโดยไม่ทิ้งประเด็นที่เคยประกาศ 12 อาศัยตามอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่พ. ศ. 2561 ข้อ 1 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ(พชอ.)อำเภอเมืองร้อยเอ็ดแต่งตั้งคณะทำ การขับเคลื่อนการดำเนินการงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็นได้แก่

่ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสุขภาพยกระดับคุณภาพชีวิตครอบครัวชุมชนสังคมและอาหารปลอดภัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การรักษาความมั่นคงภายใน

1.3 ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1-5 1.4 แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

ในวันนี้วันพฤหัสบดีที่(20 มิถุนายน 2562) เมื่อเวลา 14.00 น.นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ประธาน ในการประชุม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ) เข้าร่วมในการประชุม อย่างพร้อมเพียงกัน ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ทางด้านสาธารณสุข (Emergency Operation Center:Eoc)»สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

//////////////////////
ภาพข่าว ศรีไพร ทูลธรรม ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะขับเคลื่อน(พชอ. )อำเภอเมืองร้อยเอ็ด