ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด ประกาศ ฉบับที่ 6 ให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคทุกระดับ เข้มข้นในการตรวจ ประเมินผล

ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด ประกาศ ฉบับที่ 6 ให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคทุกระดับ เข้มข้นในการตรวจ ประเมินผล โดยเฉพาะศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอและระดับตำบล!!

วันนี้ (20 พฤษภาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) เพื่อติตามสถานการณ์และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) ครั้งที่ 11/2563 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม

ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์โรคโควิด 19 (COVID-19) และติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการภายใต้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ ของจังหวัด สถานการณ์โรคโควิด 19
1. มาตรการป้องกันและควบคุมโรค
2. มาตรการการบำบัดรักษา
3. มาตรการสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน
4. มาตรการเยียวยาและฟื้นฟู
5. มาตรการควบคุมราคาสินค้าและป้องกันการกักตุนสินค้า
6. มาตรการการบังคับใช้กฎหมาย
7. มาตรการบริหารจัดการ

ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เน้นย้ำและสั่งการในที่ประชุม ดังนี้
1. เนื่องจากมีการผ่อนคลายการดำเนินกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) ประกอบคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ 1/2563 จังหวัดร้อยเอ็ดได้มีประกาศ ฉบับที่ 6 มีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เป็นตั้นไป ให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคทุกระดับ เข้มข้นในการตรวจ ประเมินผล โดยเฉพาะศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอและระดับตำบล
2. ยังคงดำรงความเข้มแข็ง ของชุดเฉพาะกิจ และการปฏิบัติปกติของหน่วยงานความมั่นคง เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด ของทางราชการ โดยเฉพาะการห้ามออกนอก
เคหสถาน ระหว่างเวลา 23.00 – 04.00 น.
3. ให้ทุกส่วนราชการทำความเข้าใจและชี้แจงรายละเอียด ตามประกาศของจังหวัด ฉบับที่ 6 ให้บุคลากรในสังกัดได้เข้าใจและถือปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
4. ให้ทุกอำเภอสร้างการรับรู้ ผ่านเครือข่ายทุกระดับให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อถือปฏิบัติตามประกาศของจังหวัด สนับสนุนให้ใช้หอกระจายข่าว ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ
5. ระบบปฏิบัติการ”ไทยชนะ” ไม่ใช่การบังคับให้ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติ แต่หากปฏิบัติ
จะเป็นผลดีต่อสถานประกอบการและผู้ใช้บริการ เกิดประโยชน์ต่อการควบคุมโรค ที่มีประสิทธิภาพ ขอให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคทุกระดับ ได้เข้าใจและสื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจตรงกัน

____________
ข้อมูล:A_o_f101
ศรีไพร ทูลธรรม รายงานอัพเดตสถานการณ์ข่าวในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด