กิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ออกหน่วยเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

ข่าว/ กิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ออกหน่วยเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

ภาพ/ข่าว กิ่งกาชาดอำเภอคลองใหญ่ ออกหน่วยเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในเขตเทศบาล หมู่ 7 ตําบลคลองใหญ่ และหมู่ 5 บ้านตาหนึก ต.คลองใหญ่ จํานวน 13 ราย พร้อมมอบรถเข็นวีลแชร์ให้ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 1 ราย นายพีระ การุญ นายกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ ได้มอบหมายให้ นางอําภา บรรณสาร ปลัดอําเภอคลองใหญ่ นางปอน์วัน ไชยศิริ นส.กิจปภา ประสิทธิเวช รองนายกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ นําสมาชิกกิ่งกาชาด โรงพยาบาลคลองใหญ่ อบต.คลองใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมออกหน่วยตรวจเยี่ยม ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ จํานวน 13 ราย ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เป็นโครงของอําเภอคลองใหญ่ที่ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ ผู้สูงอายุเป็นต้น เพื่อเป็นการบริการด้านสุขภาพในเชิงรุกอีกวิธีหนึ่งเป็นกลวิธีที่มีความสําคัญต่อการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ของผู้ป่วยติดเตียง ในยุคปัจจุบันมีกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุในพื้นที่บ้านตาหนึก จำนวน13 รายและที่หมู่ 7 จำนวน 1 ราย พร้อมมอบรถเข็นวีลแชร์ด้วย และมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ ซื่งเป็นปัญหามากในการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย และจิตใจ การออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง เป็นการค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน และทําความเข้าใจกับผู้ป่วยติดเตียง เข้าใจกับสภาพปัญหาผู้ป่วยเหล่านั้น เพื่อที่จะหาแนวทางการแก้ไขให้เหมาะกับวิถีชีวิตของผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เป็นต้น พร้อมสอบถามปัญหาของผู้ป่วยต่างๆ เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุเหล่านั้น ให้มีกําลังใจลุกขึ้นต่อสู้ได้ตลอดไป พร้อมกันนี้ นางสาวกิจปภา ประสิทธิเวช รองนายกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ยังใจบุญได้มอบเงินส่วนตัวให้กับผู้ป่วยติดเตียงอีกด้วย พร้อมด้วยสมาชิกเป็นต้น และพร้อมกันนี้ทางรองนายกและสมาชิกได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและถุงยังชีพและเสื้อให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ จํานวน 13 ราย อีกด้วย/

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวในพื้นที่อําเภอคลองใหญ จ.ตราด