เทศบาลตำบลท่ายาง มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ตามวัตถุประสงค์ของราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

เทศบาลตำบลท่ายาง มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ตามวัตถุประสงค์ของราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อเวลา 10.00 น วันที่20 มกราคม 64 นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ อสม.ร่วมกันมอบผ้าห่มพระราชทาน แก่ ผู้พิการผู้ยากไร้ และผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับการจัดสรรจากอำเภอท่ายางเพื่อแจกผ้าห่มกันหนาวพระราชทานในเขตเทศบาลจำนวน17ราย
ทั้งนี้เนื่องราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดสรรผ้าห่มกันหนาวพระราชทานในจังหวัดเพชรบุรีจำนวน2000ผืน เพื่อมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยจากอากาศหนาวในพื้นที่ โดยมูลนิธิราชประชา อนุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

ได้จัดสรรให้อำเภอท่ายางจำนวน 300 ผืน ดังนั้นเพื่อให้การมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ให้แก่ราษฎร ทันต่อสถานการณ์ภัยหนาว และเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย จึงดำเนินการให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน สำรวจความต้องการ ผ้าห่มกันหนาว โดยให้สอดคล้องกับข้อมูลราษฎรที่อาศัยอยู่ ในถิ่นทุรกันดาร ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีฐานะยากจน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว และพิจารณาผู้ที่จะได้รับมอบ ผ้าห่มกันหนาว พระราชทาน ดังนั้น เทศบาลตำบลท่ายาง ซึ่งได้รับจัดสรร ผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 17 ผืน และได้มอบ ให้กลับ ราษฎร ที่มีฐานะยากจน ผู้พิการ ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

กสิพล ศิริลาภ-เพชรบุรี